Klasicistní dům Velké Meziříčí

Jedním ze zajímavých průzkumů loňského roku byl průzkum krovu historického domu ve Velkém Meziříčí. A co že na něm bylo tak zajímavého?

Klasicistní dům s pozdně gotickým jádrem a barokními klenbami v přízemí po dlouhou dobu chátral a byly na něm prováděny jen minimální opravy a udržovací práce. Právě díky tomu se ale do dnešních dnů zachoval ve své omšelé kráse, ušetřen výrazných přestaveb a zásahů. V tomto stavu se dočkal nového majitele a zápisu mezi památky.

A jak už to tak bývá, s novým majitelem přišla i vlna nového elánu a protože je to majitel osvícený a do památek zapálený, rozhodl se objekt citlivě opravit a ponechat mu funkci velkorysého rodinného bydlení.

Co samozřejmě vlivem dlouholeté zanedbané údržby utrpělo nejvíce, byla střecha a krov. Konstrukčně se jednalo o osově nesouměrný krokevní krov s dvěma patry hambalků, z uliční strany řešený jako mansarda. Podélné zavětrování bylo řešeno stojatou stolicí, sloupky přeplátované šikmými vzpěrami plátovanými i do spodního hambalku, do vazného trámu čepované. Horní hambalek byl s krokvemi rovněž přeplátován a pojištěn dřevěnými kolíky. Vaznice uložené na sloupcích byly vynášeny pásky. Vazné trámy plných vazeb byly kampované na jednoduchou pozednici, v mezilehlých vazbách nahrazeny krátčaty čepovanými do výměn.

Na tomto konstrukčním systému by nebylo nic moc až tak zvláštního, svým konstrukčním uspořádáním i provedením odpovídal předpokládané době přestavby objektu. Až na to, že téměř všechny prvky v uliční mansardové polovině nesly známky druhotného použití. Z jejich tvaru bylo možné usuzovat na předchozí tvar střechy bez použití mansardy. V celkovém provedení krovové konstrukce pak byla zřejmá snaha o co největší úsporu a to i v dimenzích jednotlivých tesaných prvků. Krov byl celkově hodně subtilní a úsporný. A teď se dostáváme k té nejzajímavější části. J

Pod současnou krytinou (falcovanými plechy) se dochovala původní krytina ze štípaného šindele! Opět to lze interpretovat jako na snahu majitelů o úsporné řešení, kdy šindel nebyl vyměněn za klasické deskové podbití a plech byl přichycen prostě rovnou na dožilou střešní krytinu. Tím se podařilo zachovat zajímavé detaily, jako např. původní polohu a tvar střešních vikýřů. Dalším zajímavým dochovaným detailem bylo použití dlabaných borovicových kmenů pro střešní úžlabí. Kdo to má dodnes v městě na střeše? Prostě paráda!

Ještě bych měla napsat něco o samotném stavu a poškození krovu, že? J Jak asi tušíte, při takovém zanedbání a desítkách let zatékání do objektu to nemohlo dopadnout dobře. Prvky byly napadeny dřevokazným hmyzem, své si vyžral tesařík krovový i červotoči (proužkovaný i umrlčí). Největší problém však způsobily houby hnědě hniloby, které v oblasti pozednic, zhlaví vazných trámů a krátčat způsobily prakticky úplnou degradaci dřevní hmoty. To v uliční části konstrukce vedlo až k poklesu plné vazby krovu a deformaci celé střešní roviny. Tím došlo i k deformaci okapní hrany a samotného okapu, kdy srážková voda z celé plochy střechy stékala do tohoto místa a dál smáčela a degradovala zdivo a fasádu objektu. Destabilizace krovu dál vedla k tlaku na korunní římsu, na které již byly patrné trhliny.  Prohlášení za havarijní stav bylo opravdu na místě.

Po označení všech prvků nutných k výměně a jejich vybarvení v dokumentaci stávajícího stavu krovu bylo zřejmé, že po výměně těch nejvíce zničených a poškozených prvků jich chtě nechtě v krovu zůstane jen minimum původních. Další negativum byly jejich malé průřezy a zvažování nové pálené krytiny, kdy by jejich dimenze rozhodně nestačily. Nakonec jsem tak navrhla jako konečné řešení celkovou výměnu za novou krovovou konstrukci a to alespoň jako kopii stávající konstrukce, s možností opětovného použití vybraných méně poškozených prvků (za předpokladu vhodného chemického ošetření, zajištění konstrukční ochrany a za použití dimenzí vhodných pro nově navrženou krytinu).

Doporučení celkové výměny krovu bylo pro mě poprvé a doufám, že na dlouho i naposled. I proto prosím, kontrolujte si své střechy, pravidelná drobná údržba dělá divy a zachraňuje krovy. Jak často chodíte na svou půdu vy? Napište mi do komentářů na facebooku  nebo instagramu! ->